post

Årsmøte 2023

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2 februar 2023


Årsmøte 2023, 27/3 kl 18:30

Hammer Turn inviterer til årsmøte mandagen 27. mars kl. 18:30

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hammer Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hammer Turns lov. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20. Mars til styret@hammerturn.no

Påmelding gjøres gjennom mail til administrasjon@hammerturn.no, fysisk påmelding må gjøres innen 20. Mars, digital påmelding gjøres senest 26. Mars 16:00.

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent.

3. Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle Hammer Turns årsberetning.

9. Behandle Hammer Turns regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker. (Det er ingen innkomne saker)

11. Fastsette medlemskontingent.

Styret foreslå å fastholde dagens medlemskontingent på 350 kr/år (økning fra 300kr 1 jan 2023 pga NIF øket sin del med 40kr per medlem). Styret ber om fullmakt til å endre medlemskontingenten og treningsavglften dersom det skulle bli et behov for dette.

12. Vedta Hammer Turns budsjett.

13. Behandle Hammer Turns organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hammer Turn har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15. Engasjere revisor til å revidere Hammer Turns regnskap.

Klubben har revisor fra SLM Revisjon AS, og styret foreslår å fortsette med det

Med vennlig hilsen
Styret
Hammer Turn


Hammer Turn

Administrasjonen