post

Årsmøte 2022

Kategori

Uncategorized

Sist endret: 19 januar 2022


Årsmøte 2022

Onsdagen den 16 mars 2022 kl 19:00 kommer Hammer Turn har årsmøte, det kommer skje digitalt og man melder sig på før den 15e mars kl 1200 før att kunne få tilsendt digital link før møtet. Klubben vil returnere med mer info og agenda på websiden. Før at ha stemmerett må du ha betalt medlemskontingent som er registrert i klubben før den 15 mars samt nedanstående. § 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. (1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Saksdokumenter til agendaen sendes til medlemmer som melder seg på årsmøtet via mail. § 16 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Velge dirigent(er). 3. Velge protokollfører(e). 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 5. Godkjenne innkallingen. 6. Godkjenne saklisten. 7. Godkjenne forretningsorden. 8. Behandle Hammer Turns årsberetning. 9. Behandle Hammer Turns regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 10. Behandle forslag og saker. 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 12. Vedta Hammer Turns budsjett. 13. Behandle Hammer Turns organisasjonsplan. 14. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hammer Turn har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Hammer Turns organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 15. Engasjere revisor til å revidere Hammer Turns regnskap.


Hammer Turn

Administrasjonen