Hammer Turn kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

Sted: Lørenskog Hus (Vasshjulet, 2. etasje)


Tid: 29. januar 2020 kl. 1930-2100

Bakgrunnen for innkallingen er et krav fremsatt av 1/3 av klubbens medlemmer. De ønsker valg av nytt styre fordi to styremedlemmer trakk seg fra sine stillinger sommeren 2019, og at styrets sammensetning derved endret seg. De peker på at de som sitter i styret nå innehar andre posisjoner
enn de ble valgt inn til på årsmøtet i mars 2019, og at styret ikke har varamedlemmer.

Agenda: 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Valg av nytt styre i Hammer Turn
  • Valg av styreleder
  • Valg av nestleder
  • Valg av tre styremedlemmer under ett
  • Valg av varamedlem 1 og 2 hver for seg
Se eget vedlegg for valgkomiteens innstilling til
ny styresammensetning.

Det er ingen andre saker til det ekstraordinære årsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at hvem som regnes som stemmeberettigede medlemmer følger av klubbens lovnorm. Kort oppsummert tilsier dette at man må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært betalende medlem i minst en måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer som er ansatt i Hammer Turn i mer enn 20% stilling, og/eller tjener over 1 G har ikke stemmerett. Det er ikke lov til å stille med fullmakt. Det er imidlertid viktig å merke seg at man som medlem uansett har rett til å delta på møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Hammer Turn

Stian Stav - styreleder
Linda Amdam - nestleder
Frode Jenssen - styremedlem
Berit Rimstad - styremedlem


Christian Egedius - styremedlem


Se eget vedlegg for valgkomiteens innstilling tilny styresammensetning.